VIM ספא - תקנון תלי דלת

תקנון המבצע עיסוי ב- 99 ₪ "תלי דלת" / עלון / שובר
 
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
  2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
3.למציג "תלי דלת" / עלון / שובר יקבל עיסוי שוודי 45 דק' רק ב- 99 ₪ בלבד. תקף לרכישה חד פעמית.
4.תקף לרכישה עד 31.12.16. תקף למימוש עד 31.3.17 ורק בימים א-ה בלבד! השובר  אינו תקף בימי שישי וחג.
5.רשאי לקבל את ההטבה רק מי שמציג את ה"תלי דלת" / עלון / שובר- השימוש הינו חד"פ לאדם.
6.אותו אדם אינו יכול לרכוש יותר מפעם אחת (גם אם מציג יותר מ"תלי דלת" / עלון / שובר  אחד).
7.חברת וים קלאבס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מראש ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד וים קלאבס בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
8. במידה ומבטלים עיסוי עד מעת הרכישה ועד ה-24 שעות לפני,
הלקוח יחוייב ב-5% מסכום העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבין השניים

9.ט.ל.ח. / עד גמר המלאי